Jesteś tutaj: Start / Formy Pomocy

Formy Pomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.    Formy pomocy przyznawanie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późniejszymi zmianami.)
-    zasiłek stały
-    zasiłek okresowy
-    zasiłek celowy
-    specjalny zasiłek celowy
-    składki na ubezpieczenia zdrowotne
-    składki na ubezpieczenia społeczne
-    pomoc rzeczowa
-    sprawienie pogrzebu
-    usługi opiekuńcze
-    specjalistyczne usługi opiekuńcze
-    schronienie
-    posiłek
-    pobyt w domu pomocy społecznej
-    opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej
-    praca socjalna
-    poradnictwo specjalistyczne

2.    Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:
-    ubóstwa
-    sieroctwa
-    bezdomności
-    bezrobotności
-    niepełnosprawności
-    długotrwałej lub ciężkiej choroby
-    przemocy w rodzinie
-    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
-    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza
            w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
-    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego
-    alkoholizm lub narkomania
-    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
-    klęski żywiołowej lub ekologicznej
przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego, które nie  może przekroczyć w przypadku osoby samotnej 634,00 zł, w przypadku osoby w rodzinie 701,00 zł.