Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
(stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

•    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.  Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie następujących okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
•    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia .

Podstawą  prawną przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego  jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r poz 1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Dochody rodziny wyliczane są na podstawie w/w ustawy o pomocy społecznej.
•     Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł.I.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w  terminie od 02.09.2019r. do 16.09.2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy
-    W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych, wniosek należy złożyć w terminie do 15.10.2019r.                


II.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

-    Rodzice niepełnoletniego ucznia
-    Pełnoletni uczeń
-    Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w 90b ust. 3 pkt 2.
-    Świadczenie może być również przyznawane z urzęduIII.    KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku naukiIV.    SZCZEGÓŁY REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc (w przypadku, gdy zmieniła sytuacja w rodzinie) bądź na cały okres trwania nauki ucznia w danym roku szkolnym; tj. 10 miesięcy.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność przedstawiania imiennych faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne. Dokumenty rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) potwierdzają celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;
 
Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, itp. miały adnotację „szkolny”, obuwie „sportowe”

Jeśli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Stypendia szkolne będą wypłacane po przedstawieniu dowodów zakupu w terminie uzgodnionym z pracownikiem zajmującym się stypendiami szkolnymi.


Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


DOKUMENTY SKŁADANE W UZUPEŁNIENIU DO WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE


 • ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY
 • ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O OTRZYMANYM W MIESIĄCU SIERPNIU WYNAGRODZENIU, ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI POTRĄCONEJ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
 • W PRZYPADKU UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ: JAK WYŻEJ
 • W PRZYPADKU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: INFORMACJA O FORMIE OPODATKOWANIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O OSIĄGNIĘTYM DOCHODZIE ZA 2018 ROK
 • ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY O PRZEBYWANIU NA BEZROBOCIU
 • DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA RENTY, EMERYTURY, ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO LUB ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO
 • W PRZYPADKU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO: ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI TEGO GOSPODARSTWA W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH ORAZ DOWÓD OPŁACENIA SKŁADEK ZA OSTATNI KWARTAŁ
 • W PRZYPADKU POBIERANIA ZASIŁKU RODZINNEGO: DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA
 • W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW: DECYZJA O ICH PRZYZNANIU
 • W PRZYPADKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: ORZECZENIE O JEJ STOPNIU