Świadczenia wychowawcze (500+)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia wychowawcze (500+)

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

Kasa GOPS Jasienica czynna jest w godzinach od 10.0014.30

MIESIĄC

PRZELEW

NAZWISKA ZACZYNAJĄCE SIĘ NA LITERĘ

A – K

NAZWISKA ZACZYNAJĄCE SIĘ NA LITERĘ

L - Ż

PAŹDZIERNIK 2019

25.10.2019

24.10.2019

23.10.2019

LISTOPAD 2019

25.11.2019

28.11.2019

27.11.2019

GRUDZIEŃ 2019

16.12.2019

19.12.2019

18.12.2019

STYCZEŃ 2020

24.01.2020

23.01.2020

22.01.2020

LUTY 2020

25.02.2020

27.02.2020

26.02.2020

MARZEC 2020

25.03.2020

26.03.2020

25.03.2020

KWIECIEŃ 2020

24.04.2020

23.04.2020

22.04.2020

MAJ 2020

25.05.2020

28.05.2020

27.05.2020

CZERWIEC 2020

25.06.2020

25.06.2020

24.06.2020

LIPIEC 2020

24.07.2020

23.07.2020

22.07.2020

SIERPIEŃ 2020

25.08.2020

27.08.2020

26.08.2020

WRZESIEŃ 2020

25.09.2020

24.09.2020

23.09.2020

PAŹDZIERNIK 2020

23.10.2020

22.10.2020

28.10.2020

LISTOPAD 2020

25.11.2020

26.11.2020

25.11.2020

GRUDZIEŃ 2020

18.12.2020

17.12.2020

16.12.2020

 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (na nowych zasadach – bez kryterium dochodowego) można składać nie wcześniej niż od 1 lipca 2019 r.  w wersji elektronicznej, od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w gminie, w której mieszkamy.

Wniosek w wersji elektronicznej można przesłać za pośrednictwem:
- Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. Emp@tia, na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl
- Platformy Usług Elektronicznych – PUE, na stronie http://www.zus.pl/pue
- platformy ePUAP, na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal
- bankowości elektronicznej.

WAŻNE:
We wniosku należy wpisać wszystkie dzieci do 18. roku życia, na które ubiegamy się
o świadczenie wychowawcze (500+).

WNIOSEK do pobrania:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

- Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.10.2019 r.

- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30.11.2019 r.

- Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.12.2019 r.

- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.01.2020 r.

 

WYSOKOŚĆ

Świadczenie w wysokości 500 złotych  miesięcznie otrzyma osoba uprawniona wskazana poniżej na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

 KOMU PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

2) opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej

 do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

 1. a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 2. b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz.577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 5. e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 1. f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od 01.07.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. 

UWAGA KOORDYNACJA!

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny (w tym były małżonek będący rodzicem dziecka) przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami do wojewody. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2.  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DO 30.06.2019 R.