Piecza zastępcza, wsparcie przez asystenta rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wg art.  1 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 

Rola Asystenta rodziny polega na wspieraniu rodziny, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w ich myśleniu oraz zachowaniu koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Nadrzędnym celem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej prawidłowe wychowanie dzieci.

Po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny, rodzina może zostać objęta wsparciem Asystenta rodziny.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania, lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, czyli w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych przez Asystenta rodziny:

  • Wydobywanie zasobów rodziny – jej zalet i wad, wskazanie form wykorzystania tego, co w niej dobre, pożyteczne;

  • Pomoc w organizacji dnia m.in. doradztwo w zakresie posiłków, form spędzania czasu wolnego z najbliższymi;

  • Zacieśnienie więzi rodzinnych (rozmowy o problemach rodziny, wspólne poszukiwanie rozwiązań);

  • Wzrost poczucia wartości rodziny;

  • Działania na rzecz aktywizacji zawodowej.